วิชาคอมพิวเตอร์ (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ
โดย คุณครูเกศรา ใหม่สุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญอย่างไร
   เป็นความรู้พื้นฐาน
   ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
   นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
   ข้อ ก และ ค ถูก

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ถูกต้อง
   ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
   เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง
   เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
   เครื่องมือที่ใช้รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษาและเผยแพร่

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นสารสนเทศ
   เกรดเฉลี่ย
   เสียงนกชนิดต่าง ๆ
   คะแนนสอบของนักเรียน
   ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

ข้อที่ 4)
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
   การแสดงผล
   การประมวลผล
   การสื่อสารและเครือข่าย
   การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

ข้อที่ 5)
ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก
   การคิดเกรดเฉลี่ย
   การออกแบบกรอบภาพ
   การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
   การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง

ข้อที่ 6)
อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
   ลำโพง
   จอภาพ
   เครื่องพิมพ์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด
   การเรียนผ่านดาวเทียม
   การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
   การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
   การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 8)
ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
   ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
   เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
   ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
   เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

ข้อที่ 9)
การประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
   ได้ข้อมูลใหม่
   ใช้ในการตัดสินใจ
   ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
   ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร

ข้อที่ 10)
ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้จัดทำ สารสนเทศ
   เมาส์ จอภาพ
   แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
   สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์
   กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร

ข้อที่ 11)
บุคลากรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร
   เป็นผู้ใช้งาน
   จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด
   การใช้ e-learning
   การชำระภาษีออนไลน์
   การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
   การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง

ข้อที่ 13)
หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร
   เปิดใช้ง่ายกว่าหนังสือปกติ
   ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ง่าย
   ทันสมัยและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
   เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนมาก

ข้อที่ 14)
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่าง จากพวก
   สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
   เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
   การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
   รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ http://www.yahoo.com

ข้อที่ 15)
การค้นตำแหน่งด้วยระบบ GPSs มี ลักษณะอย่างไร
   ใช้สัญญาณวิทยุ
   ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
   ใช้สัญญาณโทรศัพท์
   ใช้สัญญาณดาวเทียม

ข้อที่ 16)
สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
   ความคิด
   ความจำ
   การควบคุมตนเอง
   การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

ข้อที่ 17)
โดยปกติเอกสารจะจัดในลักษณะใดเป็นหลัก
   กึ่งกลาง
   ชิดขวา
   ชิดซ้าย
   ชิดขอบ

ข้อที่ 18)
ข้อมูล 32 บิต มีกี่ไบต์
   2 ไบต์
   3 ไบต์
   4 ไบต์
   5 ไบต์

ข้อที่ 19)
หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือข้อใด
   Bit
   Byte
   Charater
   Database

ข้อที่ 20)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
   จอภาพ
   คีย์บอร์ด
   เครื่องพิมพ์
   เคส