มาตรการป้องกันโควิด-19

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์มีมาตรการหลักป้องกันโควิด-19 ดังนี้

 

 

Visitors: 805,651