เตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย

 
 

 

 

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ มอบตัว (อาคารพระกุมารเยซู)
   1.1 รับสมัคร / ประเมิน /ประกาศผลสอบ / มอบตัว   วันที่ 1 ธ.ค.2563 - 7 พ.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น.  
 
2. หลักฐานการสมัครเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
   2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
   2.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
   2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
   2.6 ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง) (อ.2-3)
   2.7 สมุดรายงานผลการเรียน (อ.2-3)
   2.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมชุดนักเรียน อ.2-3)
 
3. สอบประเมินความพร้อม
   3.1 ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสอบประเมินความพร้อมตามวันเวลาที่กำหนด
   3.2 นักเรียนชั้นปฐมวัย  1    สอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
   3.3 นักเรียนชั้นปฐมวัย 2   สอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และทักษะทางวิชาการ การอ่าน การเขียน
   3.4 นักเรียนชั้นปฐมวัย 3   สอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และทักษะทางวิชาการ การอ่าน การเขียน
 
4. ประกาศผลสอบ / มอบตัว และการชำระเงินลงทะเบียน (ห้องธุรการอาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
(ถ้าไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวและลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางโรงเรียนไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
   4.1 หนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการย้ายโรงเรียนเดิม (ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3)
   4.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน               โทร.038-473988 ต่อ 100 มือถือ 092-3259925 โทรสาร : 0-3846-1998
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย                 โทร.038-473987 ต่อ 200 ,208
ฝ่ายวิชาการประถม - มัธยม     โทร.038-473988 ต่อ 104

  • unnamed (4).jpg
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาค...

  • unnamed (10).jpg
    \ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอ...

  • http://masschool.net/grade/diochan/wns.stu กรุณาใส่ข้อความ …

  • Escd-Map.jpg
    โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) EDUCATION SECTION OF CHANTHABURI DIOCESE http://www.escd.or.th/https://www.facebook.com/escd1/[ประวัติความเป็นมา รสจ.] 1. โรงเรียนดารา...
Visitors: 872,698