ประถมศึกษา

>> รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/2Ugz5lF
ผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลาน สมัครเรียนต่อที่โรงเรียน สามารถสมัครผ่านลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   


 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
   1.1 รับสมัคร 
   1.2 สอบประเมิน 
   1.3 ประกาศผลสอบ / มอบตัว
 
2.หลักฐานการรับสมัคร
   2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
   2.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
   2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
   2.6 ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง)
   2.7 สำเนาผลการเรียน (ปพ.6) หรือสมุดรายงานผลการเรียน
   2.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมชุดนักเรียน)
 
3. สอบประเมินความรู้พื้นฐาน
   3.1 ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสอบประเมินความพร้อมตามวันเวลาที่กำหนด
   3.2 รายงานตัวเข้าห้องสอบเวลา 08.00 น. พร้อมบัตรเข้าห้องสอบ (แต่งกายชุดนักเรียน)
   3.3 เริ่มสอบเวลา 08.30-12.00 น. สอบทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
    - ภาษาไทย 25 ข้อ      เวลา 08.30-09.10 น. (40 นาที)
    - คณิตศาสตร์ 25 ข้อ  เวลา 09.20-10.00 น. (40 นาที)
    - วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ   เวลา 10.10-10.50 น. (40 นาที)
    - ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ  เวลา 11.00-11.40 น. (40 นาที)
   3.4 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เวลา 08.30-12.00 น.
 
4. ประกาศผลสอบ / มอบตัว และการชำระเงินลงทะเบียน (ห้องธุรการอาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
(ถ้าไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวและลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางโรงเรียนไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
   4.1 หนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิม
   4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
   4.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (สวมชุดนักเรียน)
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน           โทร.038-473987 ต่อ 100 มือถือ 092-3259925 โทรสาร : 0-3846-1998
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย             โทร.038-473987 ต่อ 200
ฝ่ายวิชาการประถม - มัธยม    โทร.038-473987 ต่อ 104

  • unnamed.png
    >> รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ผ่านทางออนไลน์https://bit.ly/2Ugz5lFผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลาน สมัครเรียนต่อที่โรงเรียน สามารถสมัครผ่านลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแ...

  • unnamed (10).jpg
    >> รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ผ่านทางออนไลน์https://bit.ly/2Ugz5lFผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลาน สมัครเรียนต่อที่โรงเรียน สามารถสมัครผ่านลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดน...

  • nameweb-.png
    รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 ครูประจำชั้นและไลน์กลุ่มห้อง เตรียมอนุบาล-อนุบาล >คลิกที่ลิงก์>shorturl.at/jLY48 รายชื่อนักเรียน เตรียมอนุบาล-อนุบาล >คลิกที่ลิงก์>...
Visitors: 140,913