ผู้จัดการ

บาทหลวง ดร.สมจิตร พึ่งหรรษพร
ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการโรงเรียน
Visitors: 8,031