ค่าเป้าหมายโรงเรียน2565

ประกาศโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Visitors: 848,817