แผนการเรียน STP

  

STP – Science Technology Program

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 

เป็นหลักสูตรการสอน Science Technology Program ที่เน้นทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสื่อสารเต็มรูปแบบ เมื่อเรียนจบ สามารถศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ มุ่งพัฒนาความสามารถด้านการคิดทางวิศวกรรมสามรถออกแบบ สร้าง ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ สร้างผลงานวิศวกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการที่เป็นนวัตกรรม พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์การเป้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ มีความเป็นนักคิด นักนวัตกรรม

   
  • สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ ชำนาญสอนเทคโนโลยีทุกระดับ
  • เรียนเนื้อหาเข้มข้น ทันสมัย ด้าน Coding การเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ ทักษะการคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหา (Computational Thinking and Problem-solving)
  • เรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันและโปรแกรมขั้นสูงในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน การนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สารธารณะผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารสังคมออนไลน์
  • เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในการคิด สร้างนวัตกรรม และการปก้ปัญหาที่เป็นระบบ ใน 3 องค์ประกอบของ “การคิดและการรายงาน การสร้างและการทดสอบ การนำเสนอ” ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้
  • มีระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพียงพอและรองรับกับจำนวนนักเรียน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อมัลติมีเดีย และ LMS ประกอบการสอนทุกระดับ
 วิชาที่เปิดสอน ดังนี้  
  • วิทยาการคำนวณ (Computational Technology) เทคโนโลยีและการออกแบบ (Engineering Design-เฉพาะระดับมัธยม) รวม Program Design and Coding
  • ภาษาอังกฤษบูรณาการหลักภาษา การอ่าน การนำเสนอ
  • ศิลปะและการออกแบบเทคโนโลยี (Artistic Design and Technology)
  • ภูมิเศรษฐศาสตร์ การประกอบการ (Geoeconomics-ระดับมัธยม)
  • ภาษาจีน (Chinese)
   
   
   
   
   
   

 

Visitors: 1,087,252