แผนการเรียน IEP

  

IEP – Intensive English Program

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 

เป็นหลักสูตรการสอน Intensive English Program เมื่อเรียนจบตามแผนการเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในหลักสูตร EP หรือภาษาต่างประเทศ จักการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและวิชาปฏิบัติเรียนรู้จากบริบทจริง สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ในชีวิตประจำวัน สังคมในการเรียนรู้ศาตร์สมัยใหม่ เทคโนโลยี พัฒนาสมรรถนะด้านความรอบรู้อ่าน (Reading Literacy) การเขียน การพูดและการนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ (Media and Public Presentation) เป็นนักคิด นักนวัตกรรม เรียนรู้ ทำงาน ใช้และสร้าง Digital Contents บนสื่อสังคมสมัยใหม่ ตั้งแต่ในวัยเรียน ใช้ระบบวัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล และการจัดการเรียนการสอนโดยอาจาย์ต่างประเทศ

 
 • สอนโดยอาจารย์ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ชำนาญการสอน และผ่านการอบรมภาษาอังฤษทุกระดับ

 • มีหนังสือเรียน เนื้อหาเข้มข้นพัฒนาครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

 • ใช้สื่อมัลติมีเดีย และ LMS พัฒนาความทางภาษา (Linguistic Capabilities) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกเสียง (Phonics) ด้านการวิเคราะห์ภาษา (Analysis) ด้านวรรณกรรม (Appreciation) และด้านการสร้างสรรค์ (Creativity)

 • มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์จริงกับค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

 • ควบคุมคุณภาพหลักสูตรสมรรถนะใหม่ เพื่อนักเรียนทุกคนจะมีพัฒนาการทางภาษาและวิชาการอย่างได้ผล

 วิชาที่เปิดสอน ดังนี้
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Grammar)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (English Presentation)
 • ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน (English Reading – Writing)
 • ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (English Math)
 • ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์ (English Science)
 • ภาษาจีน (Chinese)
   
   
   
   
   
   

 

Visitors: 1,087,248