เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน วัฒนานุศาสน์  รหัส ๒๐๑๐๐๐๖๘
ที่อยู่ ๒๔ ถนนวัดโรมันคาทอลิก ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ (สพป.ชบ.๒)
โทรศัพท์ ๐-๓๘๔๗-๓๙๘
  โทรสาร ๐-๓๘๔๖-๑๙๙๘

Website : http://www.wns.ac.th E-mail : wattananusas_school@hotmail.com
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
เปิดสอนระดับ 
ชั้นเตรียมปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓


 • วัด370002.jpg
  ก่อนจะมาเป็นโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ดังเช่นทุกวันนี้ วัดนักบุญยอแซฟได้มีโรงเรียนเปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว สร้างโดยบาทหลวงอาแล็กซิส กิม เจ้าอาวาสองค์ที่ 9 (พ.ศ.2462 - 24...

 • P0002.jpg
  ปรัชญาโรงเรียน “คุณธรรม ปัญญา อุตสาหะ"คุณธรรม> ความดีที่มีในตัวของนักเรียนปัญญา> ความรอบรู้ ความฉลาดที่เกิดจากการคิดและการเรียนรู้อุตสาหะ> ความพยายามที่มุ่งให้เกิ...

 • LOGO500-2019.png
  ตราประจำโรงเรียน รูปนักบุญยอแซฟซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มพระกุมารเยซู หมายถึง คณะครูและผู้บริหารจะดูแลเลี้ยงดูและอบรมนักเรียนทุกคนให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นบุคคลทั้งครบด้วยบรร...

 • P0020.jpg
  เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ช ว.น. >> Downloadมาร์ช ว.น. วัฒนานุศาสน์งามเกริกไกร แหล่งรวมใจใฝ่ศึกษาวิชาการ พัฒนาสามารถเปร่ืองปราดเชี่ยวชาญ สมัครสมานร่วมแรงร่วมใจ วั...

 • unnamed (24).jpg
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน "ดอกซ่อนกลิ่น" ชื่อวิทยาศาสตร์ Polianthes tuberosa ชื่อวงศ์ AGAVACEAE ชื่อสามัญ Tuberose ชื่ออื่น ๆ ซ่อนกลิ่น ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้ การขยายพันธุ์ แย...

 • Flag-WN-FB2019.png
  สีประจำโรงเรียน "แดง ขาว"สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการแสดงออกสีขาว หมายถึง ความดีงามที่บริสุทธิ์

 • 160558103_714662485820638_3644451266253245713_o.jpg
  บาทหลวงยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟเชิญชวนร่วมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรีในวันที่ 20 มีนาคม 2021cr: สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี ...


 • SAR64 บทสรุปผู้บริหาร_Page_1.png
  SAR บทสรุปผู้บริหาร ปีการศึกษา2564

 • ค่าเป้าหมาย65_Page_01.png
  ประกาศโรงเรียนวัฒนานุศาสน์เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565ระดับปฐมวัย
Visitors: 1,033,872