หลักสูตร-รับสมัครนักเรียน

 หลักสูตรและแผนการเรียน
1. แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMP (Science Mathematic Program)
2. แผนภาษาอังกฤษ IEP (Intensive English Program)
3. แผนนวัตกรรม STP (Science Technology Program)
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Visitors: 1,033,877