ปรัชญา คติพจน์ วิสัยทัศน์

ปรัชญาโรงเรียน
“คุณธรรม ปัญญา อุตสาหะ"
คุณธรรม >  ความดีที่มีในตัวของนักเรียน

ปัญญา > ความรอบรู้ ความฉลาดที่เกิดจากการคิดและการเรียนรู้
อุตสาหะ > ความพยายามที่มุ่งให้เกิดความสำเร็จ

คติพจน์
"ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

วิสัยทัศน์
"อัตลักษณ์เด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุ่งผลสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม"

 
Visitors: 1,015,886