ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
 
รูปนักบุญยอแซฟซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนอุ้มพระกุมารเยซู หมายถึง
คณะครูและผู้บริหารจะดูแลเลี้ยงดูและอบรมนักเรียนทุกคนให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นบุคคลทั้งครบด้วยบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นประดุจนักบุญยอแซฟ ที่ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูพระเยซูเจ้าให้เจริญขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

 
 
Visitors: 1,074,809