ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวง ดร. ลือชัย จันทร์โป๊
 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ
2563 - ปัจจุบัน


Visitors: 695,000