คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 
บาทหลวง ดร.สมจิตร พึ่งหรรษพร

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ

ประธานกรรมการ

   
บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊

ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

   
บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

   
บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

   
บาทหลวงสุทธิพงษ์ สุขสำราญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

   
นายประมวล เอมเปีย

ผู้แทนผู้ปกครอง /กรรมการ

   
นางกนกศรี ไหลไผ่ทอง

ผู้แทนครู / กรรมการ

   
นางสาวศรีธารา รุ่งเรือง

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

Visitors: 29,850