คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  
บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการ

 
บาทหลวงภัทร์ติยะ อินทวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
 
 

บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

 

บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

 

ซิสเตอร์นงลักษณ์ สันจิตร 

กรรมการ/เลขานุการ

 
 

นายประมวล เอมเปีย

ผู้แทนผู้ปกครอง /กรรมการ

 

นางเยียรยง ลีตะกานนท์ชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางกนกศรี ไหลไผ่ทอง

ผู้แทนครู / กรรมการ

 
 

 

 

Visitors: 695,001