คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  
บาทหลวง ยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 
บาทหลวง ดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง
รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 
 

บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

 

บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

 

ซิสเตอร์ เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม 

กรรมการ/เลขานุการ

 
 

นายประมวล เอมเปีย

ผู้แทนผู้ปกครอง /กรรมการ

 

นางเยียรยง ลีตะกานนท์ชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางกนกศรี ไหลไผ่ทอง

ผู้แทนครู / กรรมการ

 
 

 

 

Visitors: 1,033,878