คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  
บาทหลวงยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการ

 
บาทหลวงอันตน ภัทร์ติยะ อินทวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
 
 

บาทหลวงยอแซฟ วิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

 

บาทหลวงเบเนดิกต์ ประสาน พงศ์ศิริพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

 

ซิสเตอร์มารีอา นงลักษณ์ สันจิตร 

กรรมการ/เลขานุการ

 
 

นายประมวล เอมเปีย

ผู้แทนผู้ปกครอง /กรรมการ

 

นางกนกศรี ไหลไผ่ทอง

ผู้แทนครู / กรรมการ

   
 
 

 

 

Visitors: 214,163