คณะกรรมการโรงเรียน


คณะกรรมการโรงเรียน

บาทหลวง ดร.สมจิตร พึ่งหรรษพร

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ศรีธารา  รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการ

บาทหลวงสุทธิพงษ์ สุขสำราญ

หัวหน้าจิตตาภิบาล

 นางสาวมยุรา  สุภาพิชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน  

 นางกนกศรี  ไหลไผ่ทอง 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

 นายภานุมาศ  สุจริต 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 นางสาวพรพรรณ  อัศวชาญชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

 นางอรัญญา  วุ้นวงษ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

 นางพีรวรรณ  ลีนะเปสนันท์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน

 นางรัตติยา นามวงศ์ 

หัวหน้าระดับปฐมวัย

 นางสาววัชนันท์ เมืองดี 

รองหัวหน้าปฐมวัย

 

 

Visitors: 29,820