คณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการโรงเรียน

บาทหลวงยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

 

ซิสเตอร์มารีอา นงลักษณ์ สันจิตร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

บาทหลวงอันตน ภัทร์ติยะ อินทวัน

ผู้จัดการโรงเรียน

 นางสาวมยุรา  สุภาพิชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน  

นางกนกศรี  ไหลไผ่ทอง 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นายภานุมาศ  สุจริต 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม

นางสาวพรพรรณ  อัศวชาญชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล

นางอรัญญา  วุ้นวงษ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางพีรวรรณ  ลีนะเปสนันท์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน

นางรัตติยา นามวงศ์ 

หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาววัชนันท์ เมืองดี 

รองหัวหน้าปฐมวัย

 

 

Visitors: 140,883