คณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการโรงเรียน

บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 

ซิสเตอร์นงลักษณ์ สันจิตร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

บาทหลวงภัทร์ติยะ อินทวัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 นางสาวมยุรา  สุภาพิชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน  

นางกนกศรี  ไหลไผ่ทอง 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นายภานุมาศ  สุจริต 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม

นางสาวพรพรรณ  อัศวชาญชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล

นางอรัญญา  วุ้นวงษ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางพีรวรรณ  ลีนะเปสนันท์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน

นางรัตติยา นามวงศ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย

นางสาววัชนันท์ เมืองดี 

รองหัวหน้าปฐมวัย

 

 

Visitors: 695,029