คณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการโรงเรียน

บาทหลวง ยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  
บาทหลวง ดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง
รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

 นางสาวมยุรา  สุภาพิชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน  

นางกนกศรี  ไหลไผ่ทอง 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

 

นายรัฐสรรค์ ทศชา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม

นางสาวพรพรรณ  อัศวชาญชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล

นางอรัญญา  วุ้นวงษ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางพีรวรรณ  ลีนะเปสนันท์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน

   

นางสาววัชนันท์ เมืองดี 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย

 

 

Visitors: 1,015,891