เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ช ว.น.

วัฒนานุศาสน์งามเกริกไกร แหล่งรวมใจใฝ่ศึกษาวิชาการ

พัฒนาสามารถเปร่ืองปราดเชี่ยวชาญ สมัครสมานร่วมแรงร่วมใจ

วัฒนานุศาสน์คงมั่นไว้ ด้วยเต็มใจใฝ่ดี มีคุณธรรม

เสียสละทุกสิ่งเราจริงใจทำ เราจดจำคำสอนท่านยอแซฟ

ว.น. ปวงชนซ่อนกลิ่น ร่วมถวิลถิ่นเราน้องพี่

มุ่งเรียนดีมีปัญญา สร้างศรัทธาความดี ด้วยชีวีแดงขาวพลีพร้อมมั่น

วัฒนานุศาสน์เราก้าวไป ดำรงไว้ศักดิ์ศรียั่งยืนนาน

พร้อมใจกันสานต่อก่อเกิดเกียรติงาม

ภาคภูมินามเราคือ ว.น. ภาคภูมินามเราคือ “ วัฒนานุศาสน์ ”

 


เพลงรำวงวัฒนานุศาสน์

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ เก่งกาจสามารถการศึกษา

เราเรียนเราเล่นกีฬา เราฝึกจรรยาและเราร่าเริงใจ

เราร่วมมือกันทำงาน เราประสานกันด้วยใจ

กลมเกลียวโอบเอื้อเชื่อใจ รักกันมั่นไว้ไม่มีรู้โรยรา

คุณครูท่านก็เฝ้าสอนสั่ง จริงจังรักเราดั่งชีวา

ยอมพลีอดทนนานมา เพิ่มพูนปัญญาแก่อนุชนชาวไทย

เราไม่เรียนครูเศร้าใจ ใครจะรักเราเท่าครู

เราเจริญและอุดมความรู้ เพราะเรามีครูอยู่พิทักษ์เราเอย

ธีระ สุภาพิชัย

(ครูเปี้ยงหลิ่น)


รักกัน ว.น.

รักกันไว้เถิด เราเกิดใน ว.น.

อนุบาลถึง ม.ศ. ว.น. ด้วยกัน

รักษาแต่ความดี สามัคคีต่อกัน

ใต้ร่มแดง - ขาวนั้น รักกันทุกคน ว.น.

ครูประยงค์ วุ้นวงษ์

Visitors: 59,095