เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ช ว.น.  >> 

Download มาร์ช ว.น

วัฒนานุศาสน์งามเกริกไกร แหล่งรวมใจใฝ่ศึกษาวิชาการ

พัฒนาสามารถเปร่ืองปราดเชี่ยวชาญ สมัครสมานร่วมแรงร่วมใจ

วัฒนานุศาสน์คงมั่นไว้ ด้วยเต็มใจใฝ่ดี มีคุณธรรม

เสียสละทุกสิ่งเราจริงใจทำ เราจดจำคำสอนท่านยอแซฟ

ว.น. ปวงชนซ่อนกลิ่น ร่วมถวิลถิ่นเราน้องพี่

มุ่งเรียนดีมีปัญญา สร้างศรัทธาความดี ด้วยชีวีแดงขาวพลีพร้อมมั่น

วัฒนานุศาสน์เราก้าวไป ดำรงไว้ศักดิ์ศรียั่งยืนนาน

พร้อมใจกันสานต่อก่อเกิดเกียรติงาม

ภาคภูมินามเราคือ ว.น. ภาคภูมินามเราคือ “ วัฒนานุศาสน์ ”

 


เพลงรำวงวัฒนานุศาสน์
>> Download เพลงรำวง วน.

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ เก่งกาจสามารถการศึกษา

เราเรียนเราเล่นกีฬา เราฝึกจรรยาและเราร่าเริงใจ

เราร่วมมือกันทำงาน เราประสานกันด้วยใจ

กลมเกลียวโอบเอื้อเชื่อใจ รักกันมั่นไว้ไม่มีรู้โรยรา

คุณครูท่านก็เฝ้าสอนสั่ง จริงจังรักเราดั่งชีวา

ยอมพลีอดทนนานมา เพิ่มพูนปัญญาแก่อนุชนชาวไทย

เราไม่เรียนครูเศร้าใจ ใครจะรักเราเท่าครู

เราเจริญและอุดมความรู้ เพราะเรามีครูอยู่พิทักษ์เราเอย

ธีระ สุภาพิชัย

(ครูเปี้ยงหลิ่น)


รักกัน ว.น.
>> Download รักกัน ว.น.

รักกันไว้เถิด เราเกิดใน ว.น.

อนุบาลถึง ม.ศ. ว.น. ด้วยกัน

รักษาแต่ความดี สามัคคีต่อกัน

ใต้ร่มแดง - ขาวนั้น รักกันทุกคน ว.น.

ครูประยงค์ วุ้นวงษ์

Visitors: 955,831