>คลิปวิดีโอเกี่ยวกับปีแห่งนักบุญยอแซฟ

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับปีแห่งนักบุญโยเซฟ จากช่อง youtube : สังฆมณฑลจันทบุรี 

> ประวัตินักบุญโยเซฟภัสดาของพระนางมารีย์

 
 

> บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟบรรทม

 > บทวิงวอนนักบุญโยเซฟจากหนังสือสวดพระเมตตา
 > ประวัติวันสมโภชนักบุญโยเซฟ
 > การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
 > บทภาวนาและบทเร้าวิงวอนนักบุญโยเซฟ
 > บทภาวนาในโอกาสปีแห่งนักบุญโยเซฟ
 > บทภาวนาขอนักบุญโยเซฟ ของนักบุญบริดเยต์แห่งสวีเดน
> บาทหลวงยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ
>คุณพ่อ ภัทร์ติยะ อินทวัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ

 

cr: Chanthaburi Diocese

Visitors: 805,666