แผนการเรียน SMP

 

 

SMP – Science Math Program
จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรการสอน Science Math Program ที่เน้นการพัฒนาความรอบรู้วิชาคณิตศาสตร์(Mathematical Reasoning)  ความรู้วิทยาศาสตร์ (Science Literacy) และความรอบรู้เทคโนโลยี(ICT Literacy) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่ทันทีทุกระดับชั้น เมื่อเรียนจบตามแผนการเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษด้ายวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมพิเศษ (Science/Gifted Programs) มีการเสริมความรอบรู้ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษ บูรณาการสหวิทยาการแบบห้องเรียนพิเศษเรียนรู่จากบริบทและปัญหาจริง พัฒนาให้มีทักษะการคิดและความเป็นเลิศแบบนักคณิตศาสตร์ นักวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 • สอนโดยครูที่มีประสบการณ์ ชำนาญการสอนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ทุกระดับ
 • เรียนเนื้อหาเข้มข้นตามแนวทาง สสวท. และ P21
 • ใช้สื่อมัลติมีเดีย และ LMS ประกบการสอนทุกระดับ
 • สร้างประสบการณ์พิเศษด้วยค่ายบูรณาการแบบสเต็ม (STEM Camp)
 • นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ในรูปแบบวิชาการได้
วิชาที่เปิดสอนดังนี้  
 • คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advance Program)
 • วิทยาศาตร์ขั้นสูง (Advance Program)
 • วิทยาการคำนวณ และเทคโนโลยีการออกแบบ (มัธยม)
 • ภาษาอังกฤษ-คณิต (English Math)
 • อังกฤษ-วิทย์ (English Science) 
 • ภาษาจีน (Chinese)

 
   
   
   
 
 


Visitors: 1,093,085