เตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย

 
>> รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/2Ugz5lF
ผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลาน สมัครเรียนต่อที่โรงเรียน สามารถสมัครผ่านลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (อาคารพระกุมารเยซู)
   1.1 รับสมัคร / สอบประเมิน         
   1.2 ประกาศผลสอบ / มอบตัว     
 
2. หลักฐานการสมัครเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
   2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
   2.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
   2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
   2.6 ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง) (อ.2-3)
   2.7 สมุดรายงานผลการเรียน (อ.2-3)
   2.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมชุดนักเรียน อ.2-3)
 
3. สอบประเมินความพร้อม
   3.1 ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสอบประเมินความพร้อมตามวันเวลาที่กำหนด
   3.2 นักเรียนชั้นปฐมวัย      สอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
   3.3 นักเรียนชั้นปฐมวัย 2   สอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และทักษะทางวิชาการ การอ่าน การเขียน
   3.4 นักเรียนชั้นปฐมวัย 3   สอบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และทักษะทางวิชาการ การอ่าน การเขียน
 
4. ประกาศผลสอบ / มอบตัว และการชำระเงินลงทะเบียน (ห้องธุรการอาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
(ถ้าไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวและลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางโรงเรียนไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
   4.1 หนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการย้ายโรงเรียนเดิม (ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3)
   4.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน               โทร.038-473987 ต่อ 100 มือถือ 092-3259925 โทรสาร : 0-3846-1998
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย                 โทร.038-473987 ต่อ 200
ฝ่ายวิชาการประถม - มัธยม     โทร.038-473987 ต่อ 104

  • unnamed (4).jpg
    >> รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ผ่านทางออนไลน์https://bit.ly/2Ugz5lFผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลาน สมัครเรียนต่อที่โรงเรียน สามารถสมัครผ่านลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดน...

  • unnamed (10).jpg
    >> รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ผ่านทางออนไลน์https://bit.ly/2Ugz5lFผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลาน สมัครเรียนต่อที่โรงเรียน สามารถสมัครผ่านลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดน...

  • nameweb-.png
    รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 ครูประจำชั้นและไลน์กลุ่มห้อง เตรียมอนุบาล-อนุบาล >คลิกที่ลิงก์>shorturl.at/jLY48 รายชื่อนักเรียน เตรียมอนุบาล-อนุบาล >คลิกที่ลิงก์>...
Visitors: 140,871