ประถมศึกษา

 
   


 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
   1.1 รับสมัคร รับสมัคร / ประเมิน /ประกาศผลสอบ / มอบตัว   วันที่ 1 ธ.ค.2563 - 7 พ.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น.
2.หลักฐานการรับสมัคร
   2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
   2.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
   2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
   2.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
   2.6 ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง)
   2.7 สำเนาผลการเรียน (ปพ.6) หรือสมุดรายงานผลการเรียน
   2.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมชุดนักเรียน)
 
3. สอบประเมินความรู้พื้นฐาน
   3.1 ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสอบประเมินความพร้อมตามวันเวลาที่กำหนด
   3.2 รายงานตัวเข้าห้องสอบเวลา 08.00 น. พร้อมบัตรเข้าห้องสอบ (แต่งกายชุดนักเรียน)
   3.3 เริ่มสอบเวลา 08.30-12.00 น. สอบทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
    - ภาษาไทย 25 ข้อ      เวลา 08.30-09.10 น. (40 นาที)
    - คณิตศาสตร์ 25 ข้อ  เวลา 09.20-10.00 น. (40 นาที)
    - วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ   เวลา 10.10-10.50 น. (40 นาที)
    - ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ  เวลา 11.00-11.40 น. (40 นาที)
   3.4 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เวลา 08.30-12.00 น.
 
4. ประกาศผลสอบ / มอบตัว และการชำระเงินลงทะเบียน (ห้องธุรการอาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
(ถ้าไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวและลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางโรงเรียนไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
   4.1 หนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิม
   4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
   4.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (สวมชุดนักเรียน)
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน           โทร.038-473988 ต่อ 100 มือถือ 092-3259925 โทรสาร : 0-3846-1998
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย             โทร.038-473987 ต่อ 200 , 208
ฝ่ายวิชาการประถม - มัธยม    โทร.038-473988 ต่อ 104

  • unnamed.png
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ มอบตัว (อา...

  • unnamed (10).jpg
    \ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอ...

  • http://masschool.net/grade/diochan/wns.stu กรุณาใส่ข้อความ …

  • Escd-Map.jpg
    โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) EDUCATION SECTION OF CHANTHABURI DIOCESE http://www.escd.or.th/https://www.facebook.com/escd1/[ประวัติความเป็นมา รสจ.] 1. โรงเรียนดารา...
Visitors: 872,698