มัธยมศึกษาตอนต้น \  

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
1.1 รับสมัคร / ประเมิน ประกาศผลสอบ / มอบตัว   วันที่ 1 ธ.ค.2563 - 7 พ.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น.  
 
2.หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
2.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
2.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
2.6 ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง)
2.7 สำเนาผลการเรียน ปพ.6 หรือสมุดรายงานผลการเรียน
2.8  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมชุดนักเรียน)
 
3. สอบประเมินความรู้พื้นฐาน
3.1 ผู้ปกครองนำนักเรียนมาสอบประเมินความพร้อมตามวันเวลาที่กำหนด
3.2 รายงานตัวเข้าห้องสอบเวลา 08.00 น. พร้อมบัตรเข้าห้องสอบ (แต่งกายชุดนักเรียน)
3.3 เริ่มสอบเวลา 08.30-12.00 น. สอบทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
- ภาษาไทย 25 ข้อ        เวลา 08.30-09.10 น. (40 นาที)
- คณิตศาสตร์ 25 ข้อ    เวลา 09.20-10.00 น. (40 นาที)
- วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ    เวลา 10.10-10.50 น. (40 นาที)
- ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ    เวลา 11.00-11.40 น. (40 นาที)
3.4 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง  เวลา 08.30-12.00 น.
 
4. ประกาศผลสอบ / มอบตัว และการชำระเงินลงทะเบียน (ห้องธุรการอาคารอนุสรณ์ 50 ปี)
(ถ้าไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวและลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางโรงเรียนไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4.1 หนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารหลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิม
4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (สวมชุดนักเรียน)
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน โทร.038-473988 ต่อ 100 มือถือ 092-3259925 โทรสาร : 0-3846-1998
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย โทร.038-473988 ต่อ 200 , 208
ฝ่ายวิชาการประถม - มัธยม โทร.038-473988 ต่อ 104
 
Visitors: 872,698